Yangyuanqing: Ladybug

Advertising Agency: BC&T, Hangzhou, China
Creative Directors: Kai Qian, Hongbo Lee
Art Director: Mei Linwang
Copywriter: Fang Hao
Illustrator: Jing Wang
Photographer: Zhangjia Chen


Leave a Reply