WWF: Food

Advertising Agency: DMG, Beijing, China
Chief Creative Officer: Dan Mintz
Executive Creative Director: Weibing Xu
Art Directors / Copywriters: Kinxin Li, Suki Song, Decipher Xu
illustrator: Kinxin Li, Liang Chang


Leave a Reply