Tokai Polytechnic College: Single Stroke Architecture

Advertising Agency:Dentsu, Tokyo, Japan
Creative Director:Takashi Onuma
Copywriter:Kosuke Shinshi
Art Director:Yoshiyuki Imoto
Illustrator:Yasunobu Hideshima
Design:Koji Fuji, Kazuno Niwa
Print Production:Satoru Ozawa


Leave a Reply