Samsung: Keep Your Kitchen Fresh, 3

Advertising Agency: Ogilvy, Beijing, China
Executive Creative Directors: Bill Chan, Doug Schiff, Wilson Chow
Creative Director / Art Director: Shiyang He
Account Executive: Xinglun Liu
Copywriters: Doug Schiff, Lianhui Hao
Photographer: Xiaohang Liu
Illustrator: Jian Sun


Leave a Reply