Kuka: Sink Knee

Advertising Agency: BC&T, Hangzhou, China
Creative Director: Kai Qian, Hongbo Lee
Art Director: Mei Linwang
Copywriter: Fang Hao
Illustrator: Yini Miao
Photographer: Zhangjia Chen


Leave a Reply