Heinz chili sauce: Fan

Advertising Agency:Leagas Delaney, Shanghai, China
Creative Directors:Kevin Lee, Adams Fan
Art Directors:Ken Wong, Lei Zhang, Kevin Lee
Copywriters:Ryan Falch, Adams Fan
Typographers:Ken Wong, Lei Zhang, Kevin Lee
Illustrators:Ken Wong, Zhang Minsheng, Liu Ming, Naomi Wu
Account Manager:May Yang
3D Retoucher:Joo Teoh, Pafasshion Lab


Leave a Reply