Ftuan: Restaurant

Advertising Agency: 9527, Beijing, China
Creative Directors: Kinxin Li
Art Directors: Kinxin Li, Liang Chang, Feng Yuan
Copywriters: Kinxin Li, Bowen Wang
illustrators: Kinxin Li, Liang Chang, Feng Yuan, Xanyu Zhang
Photographers: Kinxin Li, Liang Chang, Feng Yuan, Xanyu Zhang


Leave a Reply