Elements: Beep

Advertising Agency:Elements Branding, Chennai, India
Creative Director:Prakash Kamaraj
Art Director:Resham Thapa
Copywriter:Sai Kripa
Illustrator:Prakash Kamaraj
Photographer:Mohan Sridhar
Additional Credits:Aishwarya Iyer, Jishnu K Menon, Bavithra, Rana Dass


Leave a Reply