Denon: King Kong

Advertising Agency:JWT, Shanghai, China
Creative Directors:Sheungyan Lo, Yang Yeo, Bill Chan, Hattie Cheng
Art Directors:Recky Hou, Roc Huang
Copywriters:Chanfron Zhao, Alexandra Chalme
Illustrators:Wei Xin, Xuming Zhang, Zhiyuan Tan
Photographers:Jeff Chen, Nicole Hu


Leave a Reply