Copywriters Club Nagoya: Annual

Advertising Agency: Dentsu, Nagoya, Japan
Creative Director: Yoshihisa Ozaki
Art Director: Michihito Dobashi
Copywriter: Kotoha Tanaka
Designers: Masatsugu Yano, Masao Shirasawa, Koji Tanaka
Photographer: Yoshihiro Ozaki
Printing Directors: Norio Kito, Satoru Ozawa
Retouchers: Osamu Sato, Makoto Tobita
Sticky Notes Producer: Toshiya Yamada
Copywriters: Yosei Urushibata, Yoshiki Toya
Translator: Yunosuke Kunimoto


Leave a Reply